Pagdating ng mga europeo

Rated 3.83/5 based on 788 customer reviews

Hindi na pinag-usig pa ang Kristiyanismo mula noong panahon ni Constantino.

Ang Bagong Tipan, ay patungkol sa dumating na Mesiyas at ng Kanyang gawain upang iligtas tayo sa ating mga kasalanan.Ang Ebanghelistang si Felipe ay nangaral sa mga Samaritano (Mga Gawa 8:5), at marami ang nanampalataya doon kay Kristo. Karamihan ng mga aklat ng Bagong Tipan ay nakumpleto na at umikot sa maraming mga iglesia.Si Apostol Pedro naman ay nangaral sa pamilya ni Cornelio (Mga Gawa 10) at sila rin ay tumanggap ng Banal na Espiritu. Sa sumunod na 240 taon, ang mga Kristiyano ay pinag-usig ng Roma - kadalasan ay biglaang paguusig at minsan ay sa pamamagitan ng mga utos ng emperador.Si Hesus ang Hudyong Tagapagligtas (ang pinahirang Hari) na dumating upang ganapin ang hinihingi ng Kautusan (Mateo ) at itatag ang bagong kasunduan sa pamamagitan ng Kanyang kamatayan (Markos ).Ang mensaheng ito, at ang bintang na ang mga Hudyo ang pumatay sa kanilang sariling Mesiyas ang dahilan ng lubhang pagkagalit ng mga pinunong Hudyo at ang ilan gaya ni Saulo ng Tarso, ay kumilos upang patigilin at puksain ang mga naniniwala sa pananampalatayang ito na tinatawag noong "Ang Daan" (Mga Gawa 9:1-2).

Leave a Reply